Tavaramerkki ANACONDA
ANACONDA logo

Feet and Castors

Saddle Bases

Saddle Bases

Hinta alkaen 0,44 EUR

Metric Saddle Feet

Metric Saddle Feet

Hinta alkaen 0,1 EUR

Stick-On Discs

Stick-On Discs

Hinta alkaen 0,28 EUR

Articulating Adjustable Feet

Articulating Adjustable Feet

Hinta alkaen 0,38 EUR

Articulating Adjustable Feet

Articulating Adjustable Feet

Hinta alkaen 0,59 EUR

Adjustable Tilt Glides

Adjustable Tilt Glides

Hinta alkaen 0,6 EUR

Chrome-Capped Adjustable Feet

Chrome-Capped Adjustable Feet

Hinta alkaen 0,42 EUR

All-metal Height Adjusters

All-metal Height Adjusters

Hinta alkaen 0,93 EUR

Low-Profile Adjustable Feet

Low-Profile Adjustable Feet

Hinta alkaen 0,26 EUR

Felt-Based Tiltserts

Felt-Based Tiltserts

Hinta alkaen 0,8 EUR

Felt Glides

Felt Glides

Hinta alkaen 1,5 EUR

Heavz-Duty Adjusters

Heavz-Duty Adjusters

Hinta alkaen 3,4 EUR

Large-Diameter Adjustable Feet

Large-Diameter Adjustable Feet

Hinta alkaen 3,5 EUR

One-Piece Adjustable Feet

One-Piece Adjustable Feet

Hinta alkaen 0,23 EUR

Smooth-Based Adjustable Glides

Smooth-Based Adjustable Glides

Hinta alkaen 0,95 EUR

All-metal Threaded Inserts

All-metal Threaded Inserts

Hinta alkaen 2,5 EUR

Hinged Threaded Insert

Hinged Threaded Insert

Hinta alkaen 0,16 EUR

Heavy-Duty Threaded Inserts

Heavy-Duty Threaded Inserts

Hinta alkaen 17 EUR

Standard Machine Feet

Standard Machine Feet

Hinta alkaen 0,79 EUR

Screw-On Discs

Screw-On Discs

Hinta alkaen 0,08 EUR

Glide Feet

Glide Feet

Hinta alkaen 0,29 EUR

Releasable Rivet Feet

Releasable Rivet Feet

Hinta alkaen 0,58 EUR

Rivet Feet

Rivet Feet

Hinta alkaen 0,22 EUR

Stick-On Feet/Buffers

Stick-On Feet/Buffers

Hinta alkaen 0,08 EUR

Self-Adhesive Felt Pads

Self-Adhesive Felt Pads

Hinta alkaen 0,04 EUR

Nail-on Plastic Feet

Nail-on Plastic Feet

Hinta alkaen 0,05 EUR

Nail-on Felt Feet

Nail-on Felt Feet

Hinta alkaen 0,29 EUR

Doubel Saddle Feet

Doubel Saddle Feet

Hinta alkaen 4,1 EUR

Angled & Flat Bar Feet

Angled & Flat Bar Feet

Hinta alkaen 0,14 EUR

Stand-Off Feet

Stand-Off Feet

Hinta alkaen 0,42 EUR

Tube Locks

Tube Locks

Hinta alkaen 0,65 EUR

Grommet Feet

Grommet Feet

Hinta alkaen 0,06 EUR

Walking Aid Feet

Walking Aid Feet

Hinta alkaen 0,19 EUR

Nylon-Based Tiltserts

Nylon-Based Tiltserts

Hinta alkaen 0,34 EUR

Steel-Based Tiltserts

Steel-Based Tiltserts

Hinta alkaen 0,85 EUR

Steel Glides

Steel Glides

Hinta alkaen 0,39 EUR

Pallet Feet

Pallet Feet

Hinta alkaen 9,4 EUR

Replacement Castor Wheels

Replacement Castor Wheels

Hinta alkaen 0,53 EUR

 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN