Tavaramerkki ANACONDA
ANACONDA logo

Locks, Latches, Hinges and Gaskets

Cylinder Cam Locks

Cylinder Cam Locks

Hinta alkaen 11 EUR

Secure Quarter Turn Lock

Secure Quarter Turn Lock

Hinta alkaen 1,5 EUR

Quarter Turn Latch with Wing Konb

Quarter Turn Latch with Wing Konb

Quarter Turn Latch with Wing Konb Hinta alkaen 5,1 EUR

Wing Knob with Padlock Fitting

Wing Knob with Padlock Fitting

Wing Knob with Padlock Fitting Hinta alkaen 9,4 EUR

Plastic Quarter Turn with Spring

Plastic Quarter Turn with Spring

Plastic Quarter Turn with Spring Hinta alkaen 5,3 EUR

Plastic Lock Nut

Plastic Lock Nut

Hinta alkaen 0,3 EUR

Plastic Lock with Finger Grips

Plastic Lock with Finger Grips

Plastic Lock with Finger Grips Hinta alkaen 5,6 EUR

Cylinder Cam Lock with Wing Knob

Cylinder Cam Lock with Wing Knob

Cylinder Cam Lock with Wing Knob Hinta alkaen 18 EUR

Chrome Cam Locks

Chrome Cam Locks

Hinta alkaen 8 EUR

Cam Locks

Cam Locks

Hinta alkaen 6,8 EUR

Cover Locks

Cover Locks

Cover Locks Hinta alkaen 13 EUR

Slam Shut Quarter Turn

Slam Shut Quarter Turn

Slam Shut Quarter Turn Hinta alkaen 8,6 EUR

Mini Cam Lock with Wing Knobs

Mini Cam Lock with Wing Knobs

Mini Cam Lock with Wing Knobs Hinta alkaen 6,7 EUR

Mini Cam Locks

Mini Cam Locks

Mini Cam Locks Hinta alkaen 5,9 EUR

Cams for Quarter Turns

Cams for Quarter Turns

Hinta alkaen 0,98 EUR

Actuater Plate

Actuater Plate

Hinta alkaen 2,6 EUR

Keys

Keys

Keys Hinta alkaen 1,1 EUR

Quarter Turn Accessories

Quarter Turn Accessories

Quarter Turn Accessories Hinta alkaen 0,97 EUR

´T´ & ´L´ Handle Locks

´T´ & ´L´ Handle Locks

´T´ & ´L´ Handle Locks Hinta alkaen 17 EUR

T & "L" Handle Cabinet Locks

T &

Hinta alkaen 17 EUR

Furniture Locks

Furniture Locks

Hinta alkaen 0,57 EUR

Mini Push to Close Lock

Mini Push to Close Lock

Hinta alkaen 12 EUR

Heavy Duty Locks

Heavy Duty Locks

Hinta alkaen 4,1 EUR

Lift & Turn Cam Latches

Lift & Turn Cam Latches

Lift & Turn Cam Latches Hinta alkaen 6,6 EUR

Sliding Locks

Sliding Locks

Hinta alkaen 0,87 EUR

Swing Handles

Swing Handles

Hinta alkaen 2,9 EUR

Trigger Handle Latches

Trigger Handle Latches

Trigger Handle Latches Hinta alkaen 64 EUR

Lift & Turn Latches

Lift & Turn Latches

Lift & Turn Latches Hinta alkaen 67 EUR

Sealing Lever Latches

Sealing Lever Latches

Sealing Lever Latches Hinta alkaen 3,4 EUR

Push Button Latches

Push Button Latches

Push Button Latches Hinta alkaen 34 EUR

Squeeze Latch

Squeeze Latch

Squeeze Latch Hinta alkaen 34 EUR

Paddle Latch

Paddle Latch

Paddle Latch Hinta alkaen 43 EUR

External T- Handle Latches

External T- Handle Latches

External T- Handle Latches Hinta alkaen 18 EUR

Compression Action Panel Latches

Compression Action Panel Latches

Compression Action Panel Latches Hinta alkaen 8,8 EUR

Variable Twist Latches

Variable Twist Latches

Hinta alkaen 8,8 EUR

Fixed Catch

Fixed Catch

Hinta alkaen 5,4 EUR

Drawer Latches

Drawer Latches

Hinta alkaen 0,63 EUR

Magnetic Catches

Magnetic Catches

Hinta alkaen 1,1 EUR

Metal Magnetic Catch

Metal Magnetic Catch

Hinta alkaen 14 EUR

Sealed Magnetic Catch

Sealed Magnetic Catch

Hinta alkaen 2,9 EUR

Clip In Magnetic Catch

Clip In Magnetic Catch

Hinta alkaen 1,7 EUR

Surface Mounted Catches

Surface Mounted Catches

Hinta alkaen 1,1 EUR

Flush Ring-Pull Latch

Flush Ring-Pull Latch

Flush Ring-Pull Latch Hinta alkaen 54 EUR

Simple External Latches

Simple External Latches

Simple External Latches Hinta alkaen 1,7 EUR

Stand-Off Hinges

Stand-Off Hinges

Hinta alkaen 5,1 EUR

Metal Leaf Hinges

Metal Leaf Hinges

Hinta alkaen 5,8 EUR

Flat Hinges

Flat Hinges

Hinta alkaen 8 EUR

Metal Leaf Hinges

Metal Leaf Hinges

Hinta alkaen 2,1 EUR

Plastic Leaf Hinges

Plastic Leaf Hinges

Hinta alkaen 3,8 EUR

Round Stainless Steel Hinges

Round Stainless Steel Hinges

Hinta alkaen 2,7 EUR

Square Stainless Steel Hinges

Square Stainless Steel Hinges

Hinta alkaen 2,1 EUR

Angled Stainless Steel Hinges

Angled Stainless Steel Hinges

Hinta alkaen 1,7 EUR

Concealed Hinges

Concealed Hinges

Hinta alkaen 3,4 EUR

The clamp bolts

The clamp bolts

Hinta alkaen 7,7 EUR

The clamp bolts

The clamp bolts

Hinta alkaen 1,3 EUR

The clamp bolts

The clamp bolts

Hinta alkaen 3,6 EUR

The clamp bolts

The clamp bolts

Hinta alkaen 3,3 EUR

Quick Release Panel Door Hinge

Quick Release Panel Door Hinge

Hinta alkaen 0,97 EUR

Raised Corner Hinges

Raised Corner Hinges

Hinta alkaen 7,7 EUR

Offset Hinges

Offset Hinges

Hinta alkaen 8,5 EUR

HVAC Hinge

HVAC Hinge

Hinta alkaen 9,9 EUR

Slide Hinges

Slide Hinges

Hinta alkaen 8 EUR

Heavy Duty Torque Hinge

Heavy Duty Torque Hinge

Hinta alkaen 23 EUR

Adjustable Torque Hinges

Adjustable Torque Hinges

Hinta alkaen 2,7 EUR

Standard Pin-On Hinge

Standard Pin-On Hinge

Hinta alkaen 8,1 EUR

Premium Lift-Off Hinges

Premium Lift-Off Hinges

Hinta alkaen 22 EUR

Friction Hinges

Friction Hinges

Hinta alkaen 20 EUR

Modern Positioning Hinges

Modern Positioning Hinges

Hinta alkaen 40 EUR

Classical Positioning Hinges

Classical Positioning Hinges

Hinta alkaen 30 EUR

Concealed Hinges

Concealed Hinges

Hinta alkaen 27 EUR

Gasketing

Gasketing

Hinta alkaen 6,8 EUR

Sponge Rubber Adhesive Seal

Sponge Rubber Adhesive Seal

Hinta alkaen 1,8 EUR

 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN